วันเข้าพรรษา


“เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล …

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

วันอาสาฬหบูชา


วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดง …

อ่านเพิ่มเติม

เวียนเทียนอย่าสักแต่ว่า…เวียน


พิธีเวียนเทียน ตามพุทธศาสนสถานทั่วไป มักจะเวียนรอบๆ ปูชนียวัตถุ หรือ บูชนียสถาน เช่น พระอุโบสถ พระเจดีย์ หรือถ้าไม่มีพระอุโบสถพระเจดีย์ก็มักจะเวียนรอบ พระประธานประจำศาสนสถานนั้นๆ (เช่น พระพุทธรูปในศาลาการเปรียญ หรือลานรอบพระประธานที่พุทธมณฑลร่วมบูชา เวียนเทียนพระบรมสาริกธาตุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง)…

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

วันวิสาขบูชา


วันวิสาขบูชา” หรือ วิศาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็น “วันสำคัญทางพุทธศาสนาสากล” ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก, “วันหยุดราชการ” ในหลายประเทศ และ “วันสำคัญของโลก” ตามมติเอกฉันท์ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ…

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

ชีวิตนี้น้อยนัก


ชีวิตนี้น้อยนัก สมเด็จพระญาณสังวร …

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันมาฆบูชา


วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และตลอดวันจะมีการบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่น ๆ เช่น ไปวัดรับศีล งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ถวายสังฆทาน ให้อิสระทาน (ปล่อยนกปล่อยปลา) ฟังพระธรรมเทศนา และไปเวียนเทียนรอบโบสถ์ในเวลาเย็น …

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

หลักธรรมวันมาฆบูชาที่ควรนำไปปฏิบัติ


หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติได้แก่ “โอวาทปาติโมกข์” หมายถึงหลักคำสอนคำสำคัญของพระพุทธศาสนาอันเป็นไปเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น หรือคำสอนอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖ ดังนี้…

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements